Tunnel RDP using OpenSSH and PowerShell in Windows 10

0
1354
Windows Remote Desktop không hỗ trợ ssh tunnel, vì vậy cần có tool bên ngoài. Đơn giản nhất ta dùng luôn Power shell của Windows 10:
ssh -N -L 13389:[Windows Server RDP address]:3389 [address ssh server] -p 22 -l [ssh username] -N
Ví dụ, tôi có 1 server Windows với IP 192.168.10.10 cần Remote Desktop tới từ máy PC ở nhà. 1 server Linux làm Gateway có IP WAN 123.123.123.456 port ssh 1022.
Để remote tới, mở power shell gõ:
ssh -N -L 13389:192.168.10.10:3389 123.123.123.456 -p 1022 -l kiennd -N
Mở Remote Desktop lên gõ địa chỉ: localhost:13389 và đăng nhập bình thường.
Lưu ý server sử dụng ssh-key thì thêm tùy chọn -i /path/to/private-key hoặc đặt ssh key vào thư mục C:\Users\<Username>\.ssh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here