Remove /home partition and merge to / Centos 7 LVM Volume

0
2662

Lúc trước khi cài OS mình có nhầm lẫn chia cho phân vùng /home 1 nửa dung lượng ổ cứng. Do điều này không cần thiết trong khi mình muốn phân vùng / được nhiều dung lượng hơn, nên mình cần xóa cái phân vùng /home đó đi và ghép dung lượng vào /

Lưu ý: bạn phải thực hiện trên giao diện console hoặc login vào tài khoản root do khi xóa thư mục /home đi thì sẽ không thể ssh vào bằng user sudo được.

  1. Backup /home
mkdir /temp
cp -a /home /temp

2. Unmount /home

umount -fl /home

3. Xem dung lượng của LVM Volume:

lvs

Trong hình, volume home của mình dung lượng 45.99GB, còn volume root (mount vào / ) đang có dung lượng 50GB.

4. Remove home volume

lvremove /dev/centos/home

Lưu ý: đoạn này bạn phải thoát hết các phiên ssh hoặc bất cứ tiến trình gì đang chạy trong /home nếu không sẽ bị báo lỗi: Logical volume centos/home contains a filesystem in use.

5. Extend root volume

lvextend -L+45G /dev/centos/root

+45G là phần dung lượng của home chúng ta vừa remove đi.

6. Resize phân vùng để nó nhận dung lượng mới add vào:

xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

7. Copy /home đã backup về đúng chỗ:

cp -a /temp/home /

8. Xóa dòng trong fstab của /home để tránh khởi động lại lỗi server

9. Giúp systemd nhận ra những thay đổi:

dracut --regenerate-all --force

THÀNH CÔNG!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here