Redirect http to https behind Google Cloud Load Balancer (nginx backend)

1
2411

Google Cloud Loadbalancer không cho phép redirect http to https.

Việc này có thể thực hiện ở backend sử dụng nginx. Mặc định, Loadbalancer của Google sẽ gửi header X-forwarder-proto chứa thông tin về request của client là http hay https.  Vì vậy có thể dựa vào đây để redirect all header http được gửi tới backend sang https:

if ($http_x_forwarded_proto = "http") { return 301 https://$server_name$request_uri ; }

Thêm config trên vào phía dưới server_name { của nginx.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here