Redirect http sang https trên Google cloud Load balancer

0
1346

Để redirect http sang https trên Google cloud Load balancer  tạm thời mình thấy có 2 cách:

Thứ nhất là redirect ở phía backend server, detect http_x_forwarded_proto header để thực hiện. Ví dụ như bài viết sau: https://hoctapit.com/redirect-http-to-https-behind-google-cloud-load-balancer-nginx-backend/

Cách thứ 2 “chuẩn chỉ hơn”, đó là dùng 2 LB, 1 cái dành cho http, 1 cái cho https, frontend chung 1 IP public.

Cụ thể: tạo 1 LB HTTP(S) với cấu hình như sau:

  • Mục backend configuration không config gì cả
  • Host and Path rules như hình:

  • Frontend configuration thì config http port 80, tạo 1 Static IP.

Tạo tiếp 1 LB HTTP(S) nữa, config backend như bình thường, phần Frontend tạo duy nhất 1 cái https port 443, với IP dùng chung với IP static đã tạo ở LB phía trên.

Như vậy mọi request http sẽ được return 301 về https.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here