Thay đổi thời gian trên CentOS

Cài đặt NTP, link file timezone của Việt Nam vào /etc/localtime yum install ntp -y ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime service ntpd restart Lưu ý nếu link báo tồn...

Ảo hóa VMWare vSphere là gì?

VMWare vSphere có thể hiểu nôm na là một hệ điều hành, nhưng khác với các hệ điều hành khác như Windows, CentOS, Mac…...