Nginx: Redirect only root URL to another

0
2212

Trong nginx, nếu muốn redirect một subdir nào đó thì rất đơn giản, chẳng hạn:

location /test {
   return 301 https://google.com;
   }

Tuy nhiên nếu muốn ngược lại, chỉ redirect root path mà các subdir vẫn giữ nguyên thì không thể làm theo cách trên được, vì các subdir cũng sẽ bị redirect theo.

Khi đó cần làm như sau:

location = / { 
   return 301 https://google.com; 
   }

Với việc chỉ định location = / như trên, nginx sẽ chỉ redirect chính xác root path mà không động đến các path khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here