Một số thứ cần nhớ trên Linux: thủ thuật nhỏ, câu lệnh hữu ích

0
2041

List all cronjob on all user:

cat /etc/passwd | cut -d":" -f1 | while read user ; do crontab -l -u $user ; done

 

Check số lượng kết nối theo IP đến server:

netstat -ant | grep -v LISTEN | awk '{print $5}' | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | more
netstat -ant | grep ESTABLISH | awk '{print $5}' | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | more

 

Find process using a specific port:

sudo ss -lptn 'sport = :3000'
netstat -nalp | grep 3000

Khởi động một script cùng OS:

+ Đặt trong /etc/rc.local

+ Đặt crontab @reboot

 

Gen fingerprint ssh key:

ssh-keygen -lf /path/to/ssh/key

Đặt SSH Welcome message:

Sửa file sshd_config

Banner /etc/banner

“Tắt” yêu cầu đổi pass sau 1 khoảng thời gian:

chage -I -1 -m 0 -M 99999 -E -1 <username>

Check total process:

ps -e | grep -c '^'
ps -e -o command | sort | uniq -c | sort -n

Check connections established

netstat -s | grep est

Check CCU:

netstat -nat | grep :443 | grep ESTAB | wc -l

# Show release version Linux

uname -a: Show kernel version
cat /etc/system-release: Show OS release version

Cài Auto Complete (ấn tab ra câu lệnh gợi ý)

yum install bash-completion bash-completion-extras

20 command line để montior Performance Linux: https://www.tecmint.com/command-line-tools-to-monitor-linux-performance/

Tìm 10 file/thư mục lớn nhất Linux

https://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-find-the-largest-filesdirectories-on-a-linuxunixbsd-filesystem/

UPDATING…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here