Một số thứ cần nhớ trên Linux: thủ thuật nhỏ, câu lệnh hữu ích

0
797

List all cronjob on all user:

 

Check số lượng kết nối theo IP đến server:

 

Find process using a specific port:

Khởi động một script cùng OS:

+ Đặt trong /etc/rc.local

+ Đặt crontab @reboot

 

Gen fingerprint ssh key:

Đặt SSH Welcome message:

Sửa file sshd_config

“Tắt” yêu cầu đổi pass sau 1 khoảng thời gian:

Check total process:

Check connections established

Check CCU:

# Show release version Linux

Cài Auto Complete (ấn tab ra câu lệnh gợi ý)

20 command line để montior Performance Linux: https://www.tecmint.com/command-line-tools-to-monitor-linux-performance/

Tìm 10 file/thư mục lớn nhất Linux

https://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-find-the-largest-filesdirectories-on-a-linuxunixbsd-filesystem/

UPDATING…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here