Linux không hiển thị đúng dung lượng trống sau khi xóa file

1
1995

Hiện tượng: Sau khi xóa file, gõ df -h vẫn thấy dung lượng không giảm đi.

Nguyên nhân: File vẫn bị khóa bởi process đang chạy nó, khiến cho dù xóa đi nhưng dung lượng tổng vẫn không thay đổi

Giải pháp:

Check xem file nào đang bị khóa bởi process nào:

sudo lsof | grep deleted

Nó sẽ ra 1 loạt kết quả như thế này:

Cột đầu tiên là tên dịch vụ, cột thứ 2 là PID (process ID), cột thứ 3 là user chạy dịch vụ đó và cuối cùng là file mà process đó đang lock.

Bây giờ có thể dùng lệnh để kill process đang lock file đó đi

sudo kill -9 <PID>

Tuy nhiên cần hết sức lưu ý, trường hợp như trong ảnh của tôi nếu kill nginx đi thì có thể khiến web down. Vì vậy đơn giản tôi restart nginx

sudo systemctl restart nginx.service

Bây giờ kiểm tra lại, dung lượng đã trở về con số thực.

Trong trường hợp dịch vụ khác, bạn cũng cần phải cân nhắc giữa việc kill process đi (sau đó kiểm tra status và start lại nếu cần) nếu restart không giải quyết được.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here