Limit SSH access to specific client by IP with hosts.allow

0
1502

Trường hợp bạn muốn limit chỉ 1 hoặc 1 số IP client có thể SSH đến server Linux, có nhiều cách, ví dụ firewall (iptables…)

Có 1 cách khác đơn giản hơn đó là sử dụng hosts.allow và hosts.deny

Sửa file /etc/hosts.allow

sshd: <IP1>
sshd: <IP2>

Với IP1,2 là IP của client được phép SSH vào server

Sửa file /etc/hosts.deny

Thêm dòng sau để chặn tất cả các IP khác.

sshd : ALL

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here