Hướng dẫn Cài đặt OSTicket, cấu hình email, đăng nhập bằng Gmail oAuth2…

0
4760

OSticket là hệ thống support thích hợp cho việc tạo kênh Ticket Helpdesk trong nội bộ công ty, hỗ trợ khách hàng bên ngoài công ty…

  1. Cài đặt OSticket

Để cài đặt được OSTicket thì cần phải có LAMP (Linux, Apache, MariaDB/MySQL, Php) cụ thể phiên bản php được hỗ trợ là php 5.6

Mấy thứ này có thể tìm cách cài trên mạng hoặc cài bằng Yum/apt đều được.

Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

Sau khi có môi trường đầy đủ, thì tiến hành cài đặt thôi:

Download Osticket: https://osticket.com/download/

osTicket Core, v1.10.4 (Latest Release)

Tải về được 1 file nén, giải nén lại có 1 file zip khác, giải nén tiếp ta được vài thư mục.

Copy toàn bộ file trong thư mục upload vào thư mục gốc của apache, thường là /var/www/html

Chạy vào đường dẫn IP của server hoặc domain đã cấu hình trong virtual host của apache sẽ ra trang cài đặt.

Nhập db name các thứ các thứ vào, tạo tài khoản admin >> xong.

2. Việt hoá OSticket

Mặc định ngôn ngữ của osticket là tiếng Anh. Download gói tiếng Việt ở đây: https://osticket.com/download/#ostLang

Được 1 file vi.phar

Copy file này vào thư mục root của osticket

/var/www/html/include/i18n

Đăng nhập vào kênh admin chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm ngôn ngữ ban đầu.

3. Cấu hình email gmail qua SMTP

Hệ thống cần sử dụng email để gửi thông báo ticket tới người request, vì vậy cần chuẩn bị 1 email Gmail.

Vào phần email, sẽ có 3 email được setup sẵn. Ở đây mình chỉ dùng 1 cái nên xoá bớt.

Bấm vào email đó.

Phần Fetching Email via IMAP or POP: phần này sẽ giúp hệ thống ticket quét email và log những email mới vào hệ thống, giúp cho user chỉ cần gửi mail tới mail hỗ trợ cũng được mà không cần phải trực tiếp tạo ticket trên hệ thống.

Hostname: imap.gmail.com

Port Number: 993

Mail Box Protocol: IMAP + SSL

Trên Gmail phải bật imap trong phần cài đặt > Chuyển tiếp và POP/IMAP

Và bật Less Secure App: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en

Phần Sending Email via SMTP: phần này sẽ gửi email đi cho người request khi có phản hồi mới từ bên support

Hostname: ssl://smtp.gmail.com

Port Number: 465

4. Đăng nhập qua Google

cd include/plugins
git clone https://github.com/osTicket/core-plugins.git core-plugins
mv core-plugins/auth-oauth .
mv core-plugins/lib .
mv core-plugins/make.php .
rm -rf core-plugins
php make.php hydrate
Installing dependencies (including require-dev)
  - Installing ohmy / auth (0.0.7)
    Downloading: 100%
    Extracting archive

Writing lock file
Generating autoload files

Vào admin Panel > Manage > Plugins >> Add New Plugin

Bên trong cấu hình Cliend ID và Client Secret của Credentials tạo ở đây:

https://console.developers.google.com/

Link Authorized redirect URIs thêm /api/auth/ext ở cuối như trên hình.

Thêm đoạn cấu hình sau vào Vhost của Apache:

 RewriteEngine on
 RewriteRule ^/api/auth(.*) https://ticket.hoctapit.com/api/http.php/auth$1 [L]

Restart Apache

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here