Fix lỗi sau khi clone máy ảo CentOS bị ăn card eth1

0
2086

 

Sau khi bạn clone máy ảo CentOS (Redhat…) gặp hiện tượng card mạng chuyển sang eth1, hoặc không vào được mạng luôn. Cách fix như sau:

Mở file:

sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Nội dung file như sau:

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# net device () (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="54:52:00:ff:ff:dd", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="54:52:00:ff:ff:de", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
Ở đây có 2 dòng, dòng trên là của card eth0, dòng dưới của eth1, bạn đánh dấu # ở đầu dòng dưới, hoặc xóa hẳn đi cũng được.
Lưu ý địa chỉ MAC màu đỏ ở dòng dưới, bạn sửa thay thế nó lên địa chỉ MAC màu xanh ở dòng trên.
Lưu file.

Mở file cấu hình card mạng eth0:

sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Dòng HWADDR=54:52:00:FF:FF:DD
Bạn sửa lại giống như địa chỉ MAC màu đỏ ở trên. Lưu ý ở đây viết chữ hoa.

Lưu file và gõ lệnh khởi động lại máy.

sudo reboot

Done!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here