Cài đặt Redis từ source trên Centos – Install Redis from source Centos

1
3283

Xem cả loạt bài về Redis tại đây: https://hoctapit.com/category/linux/redis/

Cần cài đặt từ source để có phiên bản mới nhất và chạy được nhiều thể hiện thay vì cài từ các repository như epel

Step 1: Tải về redis và giải nén:

https://redis.io/download

Step 2: Install

cd vào thư mục vừa giải nén gõ:

make
make install

Trường hợp make báo lỗi thì gõ lệnh:

make distclean

Xong make lại

Step 3: Create config file

Tạo thư mục redis:

sudo mkdir /etc/redis

Copy file config của redis trong bộ cài vào thư mục vừa tạo.

sudo cp redis.conf /etc/redis

Sửa file config /etc/redis/redis.conf, tìm đoạn supervised thay như sau:

supervised systemd

Tìm đoạn “dir” thay:

dir /var/lib/redis

Step 4: Create Redis systemd Unit file

sudo nano /etc/systemd/system/redis.service
[Unit]
Description=Redis In-Memory Data Store
After=network.target

[Service]
User=redis
Group=redis
ExecStart=/usr/local/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
ExecStop=/usr/local/bin/redis-cli shutdown
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Step 5: Create user redis and dir

Tạo user redis và thư mục redis trong /var

sudo useradd -M redis
sudo mkdir /var/lib/redis
sudo chown redis:redis /var/lib/redis
sudo chmod 770 /var/lib/redis

Step 6: Start redis and startup on boot

sudo systemctl start redis
sudo systemctl enable redis

Cấu hình Redis sử dụng ở IP nào.

Mặc định redis được bind ở IP local 127.0.0.1, nghĩa là bạn chỉ kết nối được redis trong chính máy đó. Nếu muốn export Redis ra ngoài, bạn cần sửa config nằm trong /etc/redis/6379.conf

Tìm dòng

bind 127.0.0.1

Thêm vào IP của máy, chẳng hạn:

bind 127.0.0.1 192.168.1.11

Nếu muốn bind ra Internet thì thêm IP WAN của server vào sau đó restart redis_6379

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here