Cài đặt RabbitMQ

0
4157

RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn ( Ví dụ openstack – Một công nghệ rất thú vị hi vọng một ngày nào đó tôi đủ sức để viết vài bài về chủ đề này ). RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống, lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích. (Sưu tầm)

Install package require

sudo yum install socat wget nano telnet epel-release -y

Install Erlang 20.2.1

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | sudo bash
sudo yum install erlang-20.2.2-1.el7.centos.x86_64

Check erlang version:

erl

Install rabbitMQ 3.7

sudo rpm -ivh https://dl.bintray.com/rabbitmq/all/rabbitmq-server/3.7.2/rabbitmq-server-3.7.2-1.el7.noarch.rpm

Start rabbitMQ on boot:

sudo chkconfig rabbitmq-server on

Start service:

sudo service rabbitmq-server start

Enable plugin management:

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Add vhost:

sudo rabbitmqctl add_vhost <vhost_name>

Add user:

sudo rabbitmqctl add_user <username> <password>

Set tags:

sudo rabbitmqctl set_user_tags <username> management(or administrator)

Set permission for user with vhost:

sudo rabbitmqctl set_permissions -p <vhost_name> <username> ".*" ".*" ".*"

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here