Cài đặt RabbitMQ

0
2733

RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn ( Ví dụ openstack – Một công nghệ rất thú vị hi vọng một ngày nào đó tôi đủ sức để viết vài bài về chủ đề này ). RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống, lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích. (Sưu tầm)

Install package require

Install Erlang 20.2.1

Check erlang version:

Install rabbitMQ 3.7

Start rabbitMQ on boot:

Start service:

Enable plugin management:

Add vhost:

Add user:

Set tags:

Set permission for user with vhost:

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here