Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

1
6279

Cài đặt remi repository:

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bật remi-php7 (để không lẫn với php5)

sudo yum-config-manager --enable remi-php71

Hoặc nếu muốn cài php5.6 thì dùng lệnh này:

sudo yum-config-manager --enable remi-php56

Cài đặt php và một số module thông dụng:

sudo yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap \
php-zip php-fileinfo php-redis php-imap php-bcmath php-fpm php-memcached \
php-msgpack php-soap php-snmp php-mbstring php-mongo php-mongodb php-simplexml -y

Check phiên bản và module php:

php -v #Check version php

php -m #Check module

Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý php: (cache các file php đã được biên dịch để giảm tải CPU)

sudo yum install php-pecl-zendopcache -y

Bật cli: (bỏ dấu ; trước dòng và cho giá trị = 1)

vim /etc/php.d/10-opcache.ini

; Determines if Zend OPCache is enabled
opcache.enable_cli=1

Restart php-fpm

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here