4 cách cài đặt Nodejs trên Linux | 4 ways to install nodejs on Linux

0
2860

Hiện nay, để cài đặt môi trường nodejs trên Linux, có 4 cách cơ bản sau:

  1. Cài thông qua nvm
  2. Cài đặt từ source code
  3. Cài đặt binary
  4. Cài đặt từ Repo

1. Cài đặt qua nvm (node version manager)

Cài đặt, quản lý tất cả các phiên bản Nodejs nhanh nhất với NVM

2. Cài đặt từ source code

Install package to compile code:

Centos:

sudo yum install gcc gcc-c++

Ubuntu:

sudo apt-get install build-essential openssl libssl-dev pkg-config

Download source code Nodejs:

https://nodejs.org/en/download/

Các phiên bản cũ hơn download: https://nodejs.org/en/download/releases/

VD: https://nodejs.org/dist/v12.16.0/node-v12.16.0.tar.gz

Lưu ý tránh down nhầm Binary sẽ ko có file configure khi giải nén ra.

Thường bản source code sẽ có tên dạng node-v12.16.0.tar.gz còn bản Binary thì có thêm chữ Linux: node-v12.16.0-linux-x64.tar.xz

 

sudo tar -xvf node-v12.16.0.tar.gz && cd node-v12.16.0
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

3. Cài đặt từ source Binary

Người ta đã compile sẵn rồi chỉ việc copy vào thư mục hệ thống.

Download Linux Binaries x64:

https://nodejs.org/dist/v12.16.0/node-v12.16.0-linux-x64.tar.xz

Tiến hành giải nén vào thư mục hệ thống:

sudo tar -xvf node-v12.16.0-linux-x64.tar.xz --directory /usr/local --strip-components 1

Cần thoát phiên đăng nhập hiện tại và đăng nhập lại, kiểm tra phiên bản node:

node --version
npm --version

4. Cài đặt từ Repository

Cài đặt từ yum, apt sẽ chỉ có các phiên bản rất cũ, không nên áp dụng.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here